Esperanto-vorto

 

Altaro

 

 

=ofertablo

 

Agapo

 

 

Ambono

 

 

 

 

Litanio (ektenio)

 

 

 

Ŝafido

 

 

Hostio

 

Hostiujo

ciborio  

diskoplado

 

 

 

Oblato

 

Dekdu grandaj festoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunciacio

 

 

Dekstra mano

 

Diakono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ĉefdiakono

 

Sacerdoto

 

 

 

 

Ornato

Ordalo

Dekalogo

 

Dekonaĵo =

Dismo

Baptonomo

 

Nomfesto

 

 

Tendofesto

 

Laŭbo

 

 

Ofertorio

 

 

 

 

Antifono

 

Liturgio (meso)

 

 

 

 

 

 

Matutino

 

Vesproj

 

 

 

Katekumeno

Voto

 

 

 

Horo

 

Grekkatoliko

Pravoslava homo

Kompletorio

 

 

Laǔdoj

 

 

Stakto

 

 

Beata, feliĉa

 

Dankokantaĵo

 

Kantiko

Ĉanto

 

Trinitato

Parakleto

 

 

Akatesto

 

 

 

 

Kontakio

 

 

 

Ekoso

 

 

Vespero

Nonoj

 

 

Vespro.

Kompletorio.

Mateno

Meznokto

Matutino

 

 

Primo

 

 

Tago

Tercio

 

Seksto

 

Liturgio

Signifo

 

 

1.Orienta parto de la templo kie estas la trono kaj la ofertablo; apartiĝas de la alia parto de la templo per ikonostazo.

2. Rita tablo, sur kiu estas farataj la religiaj oferoj en diservoj.

Komuna manĝo ĉe la unuaj kristanoj, primitiva formo de la komunio, “vesperoj de amo”.

 

Duonronda (cirkla) altaĵo antaŭ la cara pordo, konsistanta el du aŭ tri ŝtupoj sur kiu diakono legas Evangelion, kantas ekteniojn kaj sur kiu pastro predikas .

 

Longa preĝo, konsistanta el apartaj petoj, kiuj kantas pastro kaj diakono, kaj inter kiuj la ĥoro kantasSinjoro, kompatuaŭDonu al ni, Sinjoro’.

Unu el la simboloj de Kristo. En liturgio

Ŝafido estas la meza parto de hostio, elprenita memore de la suferoj de Kristo.

Senfermenta rondforma oblato, konsekrota aŭ konsekrita dum la liturgio.

Sanktigita vazo por konservi konsekritajn hostiojn.

 

 

 

 

Maldika disketo el nefermentinta panpasto.

 

En la Orodoksia (Pravoslava) Eklezio:

Naskiĝo de nia Plejsankta Mastrino Teotoko kaj Ĉiamvirgulino Maria, Prezento de nia Plejsankta Mastrino Teotoko kaj Ĉiamvirgulino en la Templon, Anunciacio de Plejsankta Teotoko,Kristnasko, Epifanio aŭ Kristobapto, Kandelfesto aŭ Prezento de nia Sinjoro Jesuo Kristo, Palmofesto (Salikfesto) aŭ Eniro de la Sinjoro en Jerusalem, Transfiguriĝo de nia Sinjoro,

Ĉieliro de la Sinjoro, Pentekosto, Krucaltigo, Asumpcio,

 

 

La granda kristana festo, memoriganta la anoncon kiun anĝelo faris al Maria pri la koncipiteco de Jesuo.

Ekzemplo: “La dekstra mano de la Eternulo estas alte.” Ps.118:16

1.    Disĉiplo, komisiita (en frua eklezio) al helpado de malriĉuloj kaj malsanuloj (1Tim.3:8).

2.    Religiulo, je unu grado malpli alta ol sacerdoto, komisiita prediki kaj bapti.

3.    En protestantaj eklezioj. Oficisto, komisiita pri la nereligiaj aferoj de la eklezio, virino, helpanta al la bezonantoj.

 

 

Pastro, komisiitade la episkopo helpi al li en la administrado.

Pastro de la romkatolika, anglikana aŭ grekoortodoksa eklezio, laŭrite ricevinta de sia episkopo la rajton fari la meson (liturgion) kaj disdoni la sakramentojn.

 

Rita vesto, uzata dum diservoj.

Dia ordono, ordono de la Dekalogo.

La dek ordonoj, diktitaj de Dio al Moseo.

 

Ofero al Dio aŭ al ties pastroj de la dekono de iaspeca produkto.

Kristana antaŭnomo.

 

Tago, kiu en la kristana kalendaro estas dediĉita al la sanktul(in)o, kies nomon oni portas.

Hebrea festo en aǔtuno, kiam oni faras laǔbojn en la kortoj.

Artefarita volbo el foliaro aǔ arbetoj en ĝardeno, ordinare subtenata per diversa speca subtenilo.

1.Parto de la meso (liturgio), en kiu la pastro oferas al Dio panon kaj vinon.

2. Antifono, kantata dum meso (liturgio).

Mallonga frazo, kantata antaǔ kaj post psalmo aǔ preĝokomence de liturgio.

Eklezia alterna kantado inter la pastor kaj la aǔdantaro inter du ĥoroj.

Aranĝo kaj formularo de la kultaj ceremonioj kaj preĝoj, difinita de la kompetenta instanco.

1.Diservo, dum kiu la sacerdoto oferas al Dio la karnon kaj sangon de Kristo sub formo de pano kaj vino.

2. Muzikaĵoj, komponitaj por diversaj partoj de tiu diservo.

Parto de la diservo, kanonika horo, kiu en la mezepoko okazis tuj post noktomezo.

1. Vespera diservo, konsistanta el la kantado de psalmoj kaj kantikoj.2. Kanonika horo, kiu en la mezepoko okazis ĉirkaŭ la 18a horo, post la nonoj.

Tiu, kiu sin pretigas por ricevi la bapton.

1.Promeso, farita al Dio plenumi meritan agon, se li konsentas ian peton, sanktpromeso. 2. Religia promeso de pastro monaĥo sin dediĉi al la Dia servo.

Preĝoj por diri en la rite difinitaj  tempoj de diurno.

Ano de la ortodoksa, greka slava religio.

 

 

Lasta parto de la diservo, kanonika horo, kiu en mezepoko okazis ĉirkaǔ

la 21a horo.

 

 

 

Aromaĵo por prepare incenson.

 

 

Proklamita de Eklezio kiel subsankt-

ulo.

Kanto por Dion danki.

 

Liturgia himno en nacia lingvo.

Formo de kantado, uzata por psalmoj kaj kantikoj.

La kristana Triunuo

Nomo, signifantaadvokato, defendanto”, donate al la Sankta Spirito en la Nova Testamento

Legado ĉe kiu oni staras. Oni nomas tiel aron da preĝoj (13 kontakioj kaj 12 ekosoj) en kiuj estas laǔdata Jesuo Kristo, Dipatrino  iu Sanktulo. Akatestoj estas legataj dum tagaj noktaj Diservoj antaǔ legado de Evangelio.

Greke signifasdometo”, kio diferencas de ekoso, simbolantadomon”. Simile al ekoso ĝi enhavas vortoriĉan laǔdon al iu sankta homo festo.

    La eklezia kanto kie oni glorigas heroaĵon de    iu sanktulo festan eventon.

 

DIURNA CIKLO DE DISERVO

Parto de la Diservo, kanonika horo, kiu en la mezepoko okazis ĉirkaŭ la 15a horo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parto de la Diservo, kanonika horo, kiu en mezepoko okazis ĉirkaǔ la 6a matene.

 

 

Parto de la Diservo, kanonika horo, kiu en la mezepoko okazis ĉirkaǔ la 9a horo.

Parto de la Diservo, kanonika horo, kiu en la mezepoko okazis ĉirkaǔ la 12a horo.

Liturgio

Rusa ekvivalento

 

Алтарь

 

 

Жертвенник

 

Агапы

(обедня)

 

амвон

 

 

 

 

ектения

 

 

 

Агнец

 

 

Просфора

 

Дискос

 

 

 

 

 

Облатка

 

Двунадесятые праздники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещение

 

 

Десница

 

Дьякон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иподьякон

 

Иерей, священник

 

 

 

Риза

Заповедь

Десять заповедей.

Десятина

 

Имя, данное при крещении

День ангела

 

 

Праздник кущей

Куща, палатка

 

 

1.Проско-

мидия.

2.Антифон.

 

 

Антифон

 

Литургия

 

Богослужение

как литургия

 

 

 

Утреня

 

Вечерня

 

 

 

Оглашенный

Обет

 

 

 

Час

 

Православный

 

 

Повечерие

 

 

Хвала Святому

Духу

Ладан,

ароматиза-

тор.

Блаженный

 

Благодарст-

венная песнь

Гимн

Пение

 

Троица

Святой Дух,

Утешитель

 

акафист

 

 

 

 

кондак

 

 

 

Икос

 

 

 

 

Девятый час

 

Вечерня

Повечерие

 

Полунощница

Утреня

 

 

 

Первый час.

 

 

 

Третий час.

 

Шестой час.

Литургия

 

 

Hosted by uCoz